U8食品行业全面信息化解决方案 

 
 
一、食品行业企业管理特点

 
 (一)、食品企业管理运作全景图
 

 
 
  (二)、食品企业五大业务管控环节
 

 
 
 
二、食品行业当前发展难点
 

 (一)、食品企业管理难点
 

 
 
(二)、更多挑战
 

 
 
  
三、食品行业整体解决方案
 


 

 
 (一)、关键功能说明
 

      1. 营销解决方案

 

 
 

         1)、CRM中的移动应用


 
 

         2)、营销业务的移动应用

 

 

 
 

       2. 采购价格管理

 

 
 

   四、食品行业整体解决方案核心价值及效益